SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA POTOVALNE AGENCIJE TRAVELOVER D.O.O. ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE IN IZLETE ZA ZAKLJUČENE SKUPINE

 1. SPLOŠNA DOLOČILA Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o poslovanju (prijavnice), ki jo skleneta TRAVELOVER D.O.O. oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen aranžma. Aranžmaji TRAVELOVER D.O.O. so namenjeni predvsem mladim. Ko potnik v agenciji, po telefonu ali preko interneta naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.
 2. PRIJAVA IN VPLAČILA Potnik se lahko prijavi za aranžma v poslovalnici TRAVELOVER D.O.O. ali v katerikoli pooblaščeni agenciji. Ob prijavi TRAVELOVER D.O.O. in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati 30% celotne vrednosti aranžmaja oz. kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del potnik plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno na prijavnici/pogodbi. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v določenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in TRAVELOVER D.O.O. ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz V. točke teh splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja oz. predstavniku TRAVELOVER D.O.O. predložiti potrdilo o celotnem plačilu aranžmaja, v nasprotnem primeru vodja potovanja oz. predstavnik TRAVELOVER D.O.O. ni dolžan sprejeti potnika na potovanje oz. aranžma. V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije, TRAVELOVER D.O.O. za vsako prijavo zaračunava prijavnino, ki pokriva administrativne stroške prijave. Višina prijavnine znaša 10 eur (razen če v programu ni navedeno drugače).
 3. CENE ARANŽMAJA Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva, ko je program objavljen. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. TRAVELOVER D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (zaradi sprememb v menjalnem tečaju, sprememb tarif prevozov, sprememb cen goriva…). O morebitnih spremembah cen TRAVELOVER D.O.O. potnika obvesti najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, lahko potnik brez stroškov odstopi od pogodbe, vendar najkasneje 2 dni po prejemu obvestila o spremembi cene. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). Pri vseh aranžmajih je DDV vključen v ceno.
 4. KATEGORIZACIJA STORITEV Če v programu ni določeno drugače, so v ceno aranžmaja vključene prevozne, namestitvene in gostinske storitve, organizacija ter vodenje potovanja. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljne oz. drugačne sobe, kot so predvidene v programu, posebna prehrana, opcijski izleti…) ali pa so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine). Te storitve potnik plača posebej. Potnik ob prijavi lahko navede želje po posebnih storitvah, ki jih, kadar so te mogoče, doplača k ceni aranžmaja. Med samim potovanjem se posebne storitve doplačajo (v ustrezni valuti) vodji potovanja oz. predstavniku TRAVELOVER D.O.O. v kraju, kjer se storitve opravljajo. Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorizacija objektov), navedene v programih TRAVELOVER D.O.O., za posamezne aranžmaje, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije TRAVELOVER D.O.O., zato TRAVELOVER D.O.O. zanje ne odgovarja, razen kadar je posebej označeno, da gre za oceno TRAVELOVER D.O.O.. Le ta si pridržuje pravico, da potnika obvesti o imenu namestitvenega objekta ob prihodu na destinacijo. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v tri- in štiri-posteljnih sobah (te imajo lahko tudi dodatna ležišča). Na vseh programih je obvezno plačilo povratne kavcije (od 10€ – 50€ na osebo).
 5. POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA Vsaka sprememba/zamenjava programa po sklenitvi pogodbe o potovanju (po prijavi), se obravnava kot odjava od programa tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima TRAVELOVER D.O.O. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Če v programu za določen aranžma ni drugače določeno, veljajo naslednji odpovedni roki:

Za individualne aranžmaje:

– do 30 dni pred odhodom administrativni stroški 20 EUR,

– 29 – 22 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja,

– 21 – 15 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja,

– 14 – 8 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja,

– 7 – 1 dan pred odhodom 80% cene aranžmaja,

– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

Za skupine:

– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 40 EUR,

– 90 – 60 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,

– 60 – 30 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja,

– 29 – 1 dan pred odhodom 90% cene aranžmaja,

– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatke ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave se potnik odpoveduje pravici do vračila razlike. Ne glede na % lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov. Ne glede na % lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov. V primeru, da se prijavljeni ne more udeležiti potovanja, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem da se organizator s tem strinja. Zamenjava imena je možna samo osebno na prodajnem mestu TRAVELOVER D.O.O. ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokumentov obeh oseb oz. ob izpolnitvi obrazca, ki ga lahko najdete na naši spletni strani. V tem primeru bo TRAVELOVER D.O.O. bremenil potnika le za stroške spremembe. V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov. Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato TRAVELOVER D.O.O. v primeru odpovedi potovanja s strani potnika ravna po določilih o potnikovi spremembi ali odpovedi potovanja. V primeru, ko je organizator aranžmaja druga turistična agencija, katere pooblaščeni zastopnik je TRAVELOVER D.O.O., veljajo njeni splošni pogoji poslovanja.

 1. ODSTOPNINA IN ZAVAROVANJE RIZIKA OPOVEDI Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje rizika odpovedi potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica vrne del vplačanega zneska. Takšni primeri so: a) nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje b) nezgoda, smrt ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžen navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanega zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila c) poziva sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca, d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje, e) nezgode, smrti ali nepričakovanega takšnega poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnik/ov (ko potuje do 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, itd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju,
 2. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA TRAVELOVER D.O.O. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanja ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ni določeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov na določenem prevoznem sredstvu naslednje: – za potovanja z avtobusom najmanj 40 potnikov, – za potovanja na rednih letalskih linijah najmanj 20 potnikov, – za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami najmanj 80% zasedenost. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim potnikom, vrne pa jim celoten vplačani znesek. TRAVELOVER D.O.O. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TRAVELOVER D.O.O. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. TRAVELOVER D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe dneva ali časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda uporabljenih prevoznih sredstev ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravna nesreča ali drugi nepredviden vzroki, na katere TRAVELOVER D.O.O. ne mora vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Ker TRAVELOVER D.O.O. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa, lahko v teh primerih potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. TRAVELOVER D.O.O. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če se potnik ne drži pravil obnašanja, ki veljajo na določenih vrstah prevoza oz. nastanitvenih objektih, s tem ogroža počutje in zdravje ostalih potujočih ter onemogoča izvedbo programa izvajalcu s strani agencije.
 3. POTNI DOKUMENTI Potniki, ki se prijavijo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopijo v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo s posebnimi dokumenti (vizumi), si je potnik dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti te dokumente. Prav tako si morajo potniki, ki niso državljani EU, urediti vse potrebne potovalne dokumente, ki jih zahtevajo države, v katere potujejo. Nepolnoletni potniki so dolžni urediti vso potrebno dokumentacijo za prehod nepolnoletnih oseb preko državnih meja. Če potnik naštetih obveznosti ne izpolni oz. se zaradi neurejenih dokumentov ne more udeležiti potovanja ali ga mora iz istih razlogov prekiniti, se TRAVELOVER D.O.O. ravna po določilih o potnikovi spremembi prijave in odpovedi potovanja (glej točko V). V primeru, da TRAVELOVER D.O.O. posreduje pri urejanju vizuma za potnika, agencija ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri urejanju ni všteto v ceno in se plača posebej, stroškov posredovanja pa agencija v nobenem primeru ne vrača. Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali mu jih ukradejo in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje oz. za vrnitev v domovino, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.
 4. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
 5. ZDRAVSTVENI PREDPISI Po predpisih svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeli ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten zdravstveni predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju. Zavrnitev le-tega ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. TRAVELOVER D.O.O. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, ki bi nastali zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa.
 6. PRTLJAGA Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. TRAVELOVER D.O.O. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage naslovi potnik sam na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. TRAVELOVER D.O.O. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih oziroma iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.).
 7. IZGUBA DOKUMENTOV Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika TRAVELOVER D.O.O.. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.
 8. REKLAMACIJE Vsak potnik imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve. V skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov je potnik dolžan vse nepravilnosti in odstopanja od dogovorjenega in vplačanega aranžmaja v najkrajšem možnem času sporočiti izvajalcu storitev ali lokalnemu predstavniku na sami destinaciji. V kolikor tega ne stori, po prihodu domov ne more podati pisne pritožbe v primeru, da pomanjkljivosti niso bile v celoti odpravljene. Obrazec za prijavo pomanjkljivosti vam je na voljo pri našem predstavniku na destinaciji. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 60 (šestdesetih) dneh po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, TRAVELOVER D.O.O. le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije TRAVELOVER D.O.O. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki bi jo podpisalo več potnikov – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zahteve. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnine ali drugemu zahtevku, mora potnik predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe, o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja (npr. potrdilo o vplačilih). Če je po krivdi TRAVELOVER D.O.O. prišlo do neizpolnjevanja programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima TRAVELOVER D.O.O. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa.
 9. INFORMACIJE TRAVELOVER D.O.O. ne prevzema odgovornosti za katerokoli informacijo na prijavnih mestih, ki ni v skladu z opisi storitev v programu.
 10. ZAVAROVANJA Cene aranžmajev, če v programu ni določeno drugače, vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, ne vključujejo pa zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da morajo potniki za zavarovanje poskrbeti sami. Za potovanja v tujino priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Prav tako v ceno aranžmaja ni vključeno zavarovanje rizika odpovedi, ki ga potnik lahko vplača samo ob prijavi. Tako v primeru smrti ali bolezni potnika oz. bližnjih sorodnikov, zavarovalnica na podlagi ustreznega potrdila (zdravniško potrdilo, mrliški list) vrne 90% vplačanega zneska, ki bi ga drugače izgubil, če se iz zgoraj navedenih razlogov ne bi mogel udeležiti izleta. Splošni pogoji zavarovalnice, ki sklepa ustrezna zavarovanja, so na voljo na prodajnem mestu.
 11. KONČNA DOLOČILA V vseh cenah v programih TRAVELOVER D.O.O. je vključen davek na dodano vrednost. Vsak potnik s prijavo na potovanje dovoljuje komercialne namene. TRAVELOVER D.O.O. ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. TRAVELOVER D.O.O. ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnim pogojem starejšega datuma.